Желатин
Мешавина за правење желе за термички обработени производи од месо